Codul etic si de integritate

AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI  ŞI  AL  PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL  PRIMĂRIEI  ORAȘULUI ORAVIȚA

 

CAPITOLUI  I

Domeniul de aplicare, obiective şi principii generale

 

Art.1 Domeniul de aplicare

(1)  Codul  etic  şi  de  integritate  al  functionarilor    publici,  reglementează  normele  de  conduită

profesională şi de integritate   ale funcţionarilor publici, iar Codul etic şi de integritate al personalului contractual din Primăria orașului Oravița, reglementează normele de conduită profesională şi integritatea personalului contractual şi sunt definite în continuare Cod etic şi de integritate.

(2)  Normele  de  conduită  profesională  prevăzute  de  prezentul  Cod  etic  şi  de  integritate  sunt

obligatorii pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică, pentru personalul contractual, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată.

Art.2 Obiective

Obiectivele prezentului  Cod etic şi de integritate  urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de

corupţie din administraţia publică, prin:

 1. a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării  şi  menţinerii    prestigiului  Primãriei  orașului Oravița,    al

funcţionarilor publici şi al personalului contractual;

 1. b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea funcţionarilor publici în  exercitarea  funcţiilor  publice şi din  partea  personalului contractual  în exercitarea funcţiei;
 2. c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi functionarii publici, personalul contractual din cadrul Primariei orașului Oravița, pe de o parte, între cetateni şi Primărie, pe de altă parte.

Art.3 Principii generale

(1) Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarului public şi a personalului contractual sunt cele prevãzute la art 3 din Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completarile ulterioare, şi la art.3 din Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de

conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

 1. a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia functionarii publici şi personalul contractual au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
 2. b) prioritatea interesului  public,  principiu  conform  căruia  funcţionarii  publici  şi  personalul contractual  au  îndatorirea  de  a  considera  interesul  public  mai  presus  decât  interesul  personal,  în

exercitarea funcţiei publice sau a functiei;

 1. c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi institutiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici şi personalul contractual au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situatii identice sau similare;
 2. d) profesionalismul, principiu  conform  căruia  funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  au obligaţia de a îndeplini  atribuţiile de serviciu cu  responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 3. e) impartialitatea, nediscriminarea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii publici şi personalul contractual sunt obligaţi să aiba o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;
 4. f) integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei sau a funcţiei publice pe care o deţin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
 5. g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici şi personalul contractual pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 6. h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;
 7. i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de funcţionarii publici şi personalul contractual în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenil

(2) Principiile care guvernează  protecţia avertizării în interes public sunt următoarele:

 1. a) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile şi instituţiile publice din cadrul administraţiei publice locale, institutiilor publice  de  asistenta  socială,  au  obligaţia  de  a  respecta  drepturile  şi  libertatile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice,  potrivit legii;
 2. b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, ordinea de drept, integritatea, impartialitatea şi eficienţa autorităţilor publice şi instituţiilor publice sunt ocrotite şi promovate de lege;
 3. c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoana care semnalează încalcări ale legii este datoare să susţina reclamaţia cu date sau indicii privind fapta savârşită;
 4. d) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care reclamă ori sesizează încalcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi mai severe

pentru  alte  abateri  disciplinare.    În  cazul  avertizării  în  interes  public,  nu  sunt  aplicabile  normele

deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public.

 1. e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice sunt datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor;
 2. f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică şi buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţilor publice şi al instituţiilor public
 3. g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile legale pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;
 4. h) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică, instituţie publică sau în altă unitate bugetară care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de

fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

Art.4 Termeni

În înţelesul prezentului  Cod etic şi de integritate,  expresiile şi termenii prevăzuţi la art 4 din Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, la art.4 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice şi la art.3 din Legea nr. 571/

2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte   unităţi care

semnalează încalcări ale legii, au aceleaşi semnificaţii.

 

 

CAPITOLUL II

Norme generale de conduită  profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Primăriei Orașului Oravița

 

Art.5 Asigurarea unui serviciu public de calitate

(1) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în

practică, în scopul realizării competenţelor autorităţii   publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

(2)  În  exercitarea  funcţiei  publice  şi  a  atribuţiilor  de  serviciu,  funcţionarii  publici  şi  personalul

contractual au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

Art.6 Respectarea Constituţiei şi a legilor

(1) Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte

Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2) Funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exercitiului unor drepturi,  datorată  naturii funcţiilor publice sau a funcţiilor contractuale

deţinute.

Art.7 Loialitatea faţă de Primăria orașului Oravița

(1) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul Primăriei orașului Oravița precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

(2) Funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzis:

 1. a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Primãriei orașului Oravița, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; prevederea se aplică şi după încetarea raportului de serviciu / raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termen

 

 1. b) să facă aprecieri în  legatură  cu  litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Primăria orașului Oravița are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens; prevederea se aplică şi după încetarea raportului de serviciu /raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
 2. c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; prevederea se aplică şi după încetarea raportului de serviciu/ raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte terme
 3. d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile Primăriei orașului Oravița ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice; prevederea se aplică şi după încetarea raportului de serviciu /raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte terme
 4. e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau Primăriei orașului Oravița;

(3) Prevederile prezentului Cod etic şi de integritate nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici şi a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

(4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin

asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă

numai cu acordul Primarului orașului Oravița.

Art. 8 Libertatea opiniilor

În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute sau a funcţiei contractuale, corelând libertatea dialogului cu

promovarea intereselor Primăriei orașului Oravița, de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa  influenţaţi  de  considerente  personale,  iar  în  exprimarea  opiniilor  trebuie  să  aibă  o  atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art. 9 Activitatea publică

(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către unul sau mai mulţi funcţionari publici desemnaţi de către Primarul orașului Oravița   prin dispoziţia Primarului şi/sau prin fişa

postului;

(2) Funcţionarii publici şi personalul contractual desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de Primarul orașului Oravița;

(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici şi  personalul contractual, pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Primăriei orașului Oravița.

Art. 10 Activitatea politică

În  exercitarea  funcţiei  publice  sau  a  funcţiei  contractuale  deţinute,  funcţionarilor  publici  şi personalului contractual le este interzis:

 1. a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 2. b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
 3. c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
 4. d) să afişeze la avizierul Primăriei orașului Oravița sau a unităţilor subordonate însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora;
 5. e) să facă parte din conducerea partidelor politice sau organizaţiilor politice.
 6. f) conform Ordinului F. nr. 252/2004 privind Codul de conduită etică a auditorului intern, funcţionarii publici care ocupă funcţia de auditor intern trebuie să fie neutri din punct de vedere politic, în scopul îndeplinirii în mod imparţial a activităţilor; în acest sens ei trebuie să îşi menţină independenţa faţă de orice influenţe politice;

Art. 11 Folosirea imaginii proprii

În considerarea funcţiei publice sau a funcţiei contractuale pe care o deţin, funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni

publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

Art. 12 Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei

(1)  În  relaţiile  cu  personalul    din  cadrul  Primăriei  orașului Oravița,  precum  şi  în  relaţia acestora cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici şi personalul contractual sunt obligaţi să

aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.

(2)  Funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  au  obligaţia  de  a  nu  aduce  atingere  onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul Primăriei şi serviciilor publice subordonate , Consiliului Local al orașului Oravița, precum şi ale persoanelor cu care intră în legatură în exercitarea funcţiei, prin:

 1. a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
 2. b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
 3. c) formularea unor sesizari sau plângeri calomnioas

(3) Funcţionarii publici şi  personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:

 1. a) promovarea unor soluţii coerente, similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt, conform principiului tratamentului nediferenţiat;
 2. b) eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte asp

(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de

conduită prevazute la art.12 alin.(1) – (3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.

Art. 13 Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

(1) Funcţionarii publici şi personalul contractual care reprezintă Primăria orașului Oravița  în cadrul unor organizaţii internaţionale, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au

obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii publice pe care o reprezintă.

(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor  state, funcţionarilor  publici şi personalului contractual le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.

(3) În deplasările în afara ţării, funcţionarii publici şi personalul contractual sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este  interzisă încălcarea  legilor şi obiceiurilor  ţării

gazdă.

Art. 14 Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

Funcţionarii publici şi personalul contractual nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori

persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le  pot influenţa imparţialitatea în

exercitarea funcţiilor publice sau a funcţiilor contractuale detinute, ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

Art. 15 Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) În procesul de luare a deciziilor funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia să

actioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

(2) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către Primarie, de către alţi funcţionari publici sau salariaţi contractuali, precum şi îndeplinirea atribuţiilor

în mod privilegiat.

Art. 16 Obiectivitate în evaluare

(1) În exercitarea atribuţiilor specifice   funcţiilor publice / contractuale de conducere, funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la

dezvoltarea carierei pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual din subordine.

(2) Funcţionarii publici şi personalul contractual de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

(3) Funcţionarii publici şi personalul contractual de conducere au obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile publice sau contractuale pe criterii discriminatorii, de

rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din prezentul  Cod

etic şi de  integritate.

Art. 17 Folosirea prerogativelor de putere publică şi folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute

(1) Este interzisă folosirea de către functionarii publici şi personalul contractual   în alte scopuri

decât cele prevazute de lege a  prerogativelor  funcţiei publice sau a funcţiei contractuale deţinute.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a  proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea

de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Funcţionarilor publici şi personalului  contractual le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exerctarea funcţiei publice, pentru a  influenţa anchetele interne  ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.

(4) Funcţionarilor publici şi personalul contractual le este interzis să impună altor funcţionari publici sau angajaţi contractuali să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Art. 18 Utilizarea resurselor publice

(1) Funcţionarii publici şi personalul contractual sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietaţii publice

şi  private  a  statului  şi  a  Primăriei  orașului Oravița,  să  evite  producerea  oricărui  prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

(2) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum

şi bunurile apartinând Primăriei orașului Oravița numai pentru desfaşurarea activităţilor aferente funcţiei publice sau a funcţiei contractuale deţinute.

(3) Funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

(4) Funcţionarilor publici şi personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activitati didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica Primariei orașului Oravița pentru realizarea acestora.

 

Art. 19 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau închirierii

(1) Orice functionar public sau angajat contractual poate achiziţiona, concesiona sau închiria un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a orașului Oravița, supus vânzarii (concesionãrii, închirierii) în condiţiile legii, cu excepţia urmatoarelor cazuri:

 1. a) când a luat cunostinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute ( concesionate, închiriate);
 2. b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării (concesionării, închirierii) bunului respectiv;
 3. c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare, concesionare sau închiriere sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea (concesionarea, închirierea) bunului nu au avut

acces.

(2) Funcţionarilor publici şi personalului contractual le sunt interzise furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a orașului Oravița, supuse operatiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

(3) Prevederile alin. (1) – (2) se aplică  în mod corespunzator şi în situaţia conflictului de interese.

 

 

 

CAPITOLUL III

Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită

profesională pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual

 

Art. 20 –   (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici coordonează, monitorizează şi controlează

aplicarea normelor prevăzute de  Codul etic şi de integritate pentru funcţionarii publici.

(2) Ministerul Administraţiei şi Internelor coordonează şi controlează aplicarea normelor prevazute de Codul etic şi de integritate, atât pentru funcţia publicã cât şi pentru personalul contractual.

(3) Prin activitatea sa, Agenţia  Naţională  a  Functionarilor Publici nu poate influenţa derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină din cadrul Primăriei orașului Oravița desfăşurată în conformitate cu prevederile HG nr.1344/2007 privind Normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de

disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;

(4) Prin activitatea sa, Ministerul Administraţiei şi Internelor nu poate influenţa derularea procedurii disciplinare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, desfaşurată în conformitate cu prevederile Legii

 1. 53/2003-Codul muncii, republicată.

Art. 21  Sesizarea

(1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Ministerul Administraţiei şi Internelor pot fi sesizate de orice persoană cu privire la:

 1. a) încălcarea prevederilor prezentului Cod etic de către funcţionarii publici şi personalul contractual;
 2. b) constrângerea sau  ameninţarea  exercitată  asupra  funcţionarului  public  sau  asupra  personalului contractual pentru a-l determina să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

(2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) nu exclude sesizarea comisiei de disciplină competente potrivit legii, din cadrul Primăriei orașului Oravița.

(3) Funcţionarii publici nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea Agenţiei

Naţionale a Funcţionarilor Publici sau a comisiei de disciplină competente, potrivit legii.

(4) Angajaţii contractuali nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea cu bună- credinţă a organelor disciplinare competente, în condiţiile legii.

Art. 22  Soluţionarea sesizării

(1) Rezultatele activităţii de cercetare pentru funcţionarii publici se consemnează într-un raport, pe baza căruia Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va formula o recomandare către Primăria Orașului Oravița cu privire la modul de soluţionare a situaţiei cu care a fost sesizată.

(2) Rezultatele activităţii de centralizare a sesizărilor sau petiţiilor pentru personalul contractual se

consemnează într-un raport pe baza căruia Ministerul Administraţiei şi Internelor va formula recomandări către Primăria Orașului Oravița cu privire la modul de corectare a deficienţelor constatate.

(3)  Recomandările  Agenţiei  Naţionale  a  Funcţionarilor  Publici  şi  Ministerului  Administraţiei  şi

Internelor vor fi comunicate :

 1. a) funcţionarului public, personalului contractual sau persoanei care a făcut sesizarea, b) funcţionarului public sau personalului contractual care face obiectul sesizării,
 2. c) Primarului Orașului Oravița.

(4) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data soluţionării, Primăria Orașului Oravița  are obligaţia  de  a  comunica  Agenţiei  Naţionale  a  Funcţionarilor  Publici  sau  după  caz  Ministerului Administraţiei şi Internelor, modul de soluţionare a măsurilor prevăzute în recomandare.

Art. 23 Publicitatea cazurilor sesizate

În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului Cod etic şi de integritate, consilierul etic al

Primăriei  orașului Oravița  întocmeşte  rapoarte  trimestriale  privind  respectarea  normelor  de conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii publice, care după ce sunt aprobate de conducerea Primăriei orașului Oravița, se transmit, la termenele şi în forma standard stabilite prin

instrucţiuni, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Art. 24 Rolul Primăriei orașului Oravița şi a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (1)  În  scopul  aplicarii  eficiente  a  dispozitiilor  prezentului  Cod  etic  şi  de  integritate,  Primarul orașului Oravița  a  desemnat  un  functionar  public    pentru  consiliere  etică  şi  monitorizarea

respectarii normelor de conduită.

(2) Consilierul etic, exercită următoarele atribuţii:

 1. a) acordarea de consultaţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul Primariei municipiului

Constanţa, cu privire la respectarea normelor de conduita;

 1. b) monitorizarea aplicarii prevederilor prezentului Cod etic şi de integritate în cadrul Primăriei orașului Oravița
 2. c) întocmirea de  rapoarte  trimestriale  privind  respectarea  normelor  de  conduită  de  către funcţionarii publici din cadrul Primariei orașului Oravița;

(3)  Rapoartele  prevazute  la  alin.(2)  pct.”c”  aprobate  de  Primarul  orașului Oravița,  se

comunică functionarilor publici din cadrul Primariei şi   se transmit trimestrial, la termenele şi în forma standard stabilite prin instructiuni ale A.N.F.P.;

(4) Rapoartele Primăriei orașului Oravița privind respectarea normelor de conduită vor fi centralizate de A.N.F.P. într-o bază de date necesară pentru:

 1. a) identificarea cauzelor care determină încalcarea normelor de conduită profesională, inclusiv a

constrangerilor sau ameninţărilor exercitate asupra unui funcţionar public pentru a-l determina să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător;

 1. b) identificarea modalităţilor de prevenire a încalcarii normelor de conduită profesională;
 2. c) adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor

legale.

 

 

Art. 25 Conflictul de interese privind functionarii publici

(1) Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercita o funcţie publică are un  interes  personal  de  natură  patrimonială,  care  ar  putea  influenta  îndeplinirea  cu  obiectivitate  a

atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.

(2) Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.

(3) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
 2. b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;
 3. c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie sa le ia în exercitarea funcţiei public

(4) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii  şi să-l informeze de îndată pe

şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţa.

(5)  În  cazurile  prevăzute  la  alin.(3),  Primarul,  la  propunerea şefului  ierarhic  căruia  îi  este

subordonat direct   funcţionarul public în cauză, va desemna un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă.

(6) Încălcarea dispoziţiilor alin. (4) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.

Art.26 Incompatibilităţi privind funcţionarii publici şi personalul contractual

(1) Incompatibilităţile privind funcţiile publice sunt cele reglementate de   Constituţie, de Legea nr.188/1999, republicata cu modificarile si completarile ulterioare – privind Statutul Functionarilor Publici, precum  şi  dispozitiile  Legii    nr.161/2003  privind  unele  masuri  pentru  asigurarea    transparentei  în

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea

corupţiei, actualizată.

(2) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.

(3) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii  şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:

 1. a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;
 2. b) în cadrul  cabinetului  demnitarului,  cu  excepţia  cazului  în  care  funcţionarul  public  este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;
 3. c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public;
 4. d) în calitate de membru al unui grup de interes econ

(4) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, funcţionarul public care:

 1. a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare;
 2. b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de

reprezentant  al  autorităţii  ori  instituţiei  publice  în  cadrul  unor  organisme  sau  organe  colective  de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;

 1. c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituţie publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.

(5)  Nu se  află  în situaţie de  incompatibilitate  funcţionarul public  care este  desemnat  prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile

postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control

asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect,

dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă.

(6) Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de monitorizare  şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ de natura celor prevăzute la alin. (3) lit. c) nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţa de specialitate la aceste societăţi

timp de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici.

(7) Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită.

(8) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului, funcţionarul public este reîncadrat în funcţia publică deţinută sau într-o funcţie similară.

Art.27

(1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de demnitar.

(3) Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) vor opta, în termen de

60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea de demnitar. (4) Orice persoana poate sesiza existenta situaţiilor prevăzute la alin. (1) sau (2).

(5) Situaţiile prevăzute la alin. (1) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) se constată de

către şeful ierarhic superior al funcţionarilor publici respectivi, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcţionarii publici soţi sau rude de gradul I.

(6) Situaţiile prevăzute la alin. (2) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) se constată, după

caz, de către primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre demnitar şi funcţionarul public soţ sau ruda de gradul I.

Art.28

(1) Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice   şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură

directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului.

(2) În situaţia funcţionarilor publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1), documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituţia publică la care

aceştia sunt numiţi.

Art.29

(1) Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o funcţie de demnitate publică.

(2) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă:

 1. a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales;
 2. b) până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care funcţionarul public a fost ales sau num

Art.30

(1) Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.

(2) Funcţionarilor publici le este interzis sa fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi să exprime sau să apere în mod public poziţiile unui partid politic, exceptie fac functionarii publici care ocupa o functie de auditor intern, care trebuie sa fie neutri din punct de vedere politic .

 

 

CAPITOLUL IV

Principii fundamentale şi reguli de conduită etică ale auditorilor interni din cadrul Primăriei orașului Oravița

 

Art. 31

Scopul Codului privind conduita etică a auditorului intern este crearea cadrului etic necesar desfăşurării profesiei  de  auditor  intern,  astfel  încât  acesta  să  îşi  îndeplinească  cu  profesionalism,  loialitate,

corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea

să aducă prejudicii instituţiei sau autorităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea.

Art. 32  Obiective

Realizarea scopului prezentului cod privind conduita etică a auditorului intern presupune îndeplinirea următoarelor obiective:

 1. a) performanţa – profesia de auditor intern presupune desfăşurarea unei activităţi la cei mai ridicaţi parametri, în scopul îndeplinirii cerinţelor interesului public, în condiţii de economicitate, eficacitate şi

eficienţă;

 1. b) profesionalismul – profesia de auditor intern presupune existenţa unor capacităţi intelectuale şi experienţe dobândite prin pregătire şi educaţie şi printr-un cod de valori şi conduită comun tuturor auditorilor interni;
 2. c) calitatea serviciilor – constă în competenţa auditorilor interni de a-şi realiza sarcinile ce le revin cu obiectivitate, responsabilitate, sârguinţă şi onestitate;
 3. d) încrederea – în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, auditorii interni trebuie să promoveze cooperarea

şi bunele relaţii cu ceilalţi auditori interni şi în cadrul profesiunii, iar sprijinul şi cooperarea profesională, echilibrul şi corectitudinea sunt elemente esenţiale ale profesiei de auditor intern, deoarece încrederea publică şi respectul de care se bucură un auditor intern reprezintă rezultatul realizărilor cumulative ale

tuturor auditorilor interni;

 1. e) conduita – auditorii interni trebuie să aibă o conduită ireproşabilă atât pe plan profesional, cât şi personal;
 2. f) credibilitatea – informaţiile furnizate de rapoartele şi opiniile auditorilor interni trebuie să fie fidele realităţii şi de încrede

Art. 33  Principii fundamentale

În desfăşurarea activităţii auditorii interni sunt obligaţi să respecte următoarele principii fundamentale:

 1. a) Integritatea – auditorul intern trebuie să fie corect, onest şi incoruptibil, integritatea fiind suportul încrederii şi credibilităţii acordate raţionamentului auditorului inte
 2. b) Independenţa şi obiectivitatea – independenţa faţă de entitatea auditată şi oricare alte grupuri de interese este indispensabilă; auditorii interni trebuie să depună toate eforturile pentru a fi independenţi în tratarea problemelor aflate în analiză; auditorii interni trebuie să fie independenţi şi imparţiali atât în teorie,

cât şi în practică; în toate problemele legate de munca de audit independenţa auditorilor interni nu trebuie

să fie afectată de interese personale sau exterioare; auditorii interni au obligaţia de a nu se implica în acele activităţi în care au un interes legitim/întemeiat;  obiectivitatea – auditorii interni trebuie să manifeste obiectivitate şi imparţialitate în redactarea rapoartelor, care trebuie să fie precise şi obiective; concluziile şi opiniile formulate în rapoarte trebuie să se bazeze exclusiv pe documentele obţinute şi analizate conform standardelor de audit; auditorii interni trebuie să folosească toate informaţiile utile primite de la entitatea auditată şi din alte surse. De aceste informaţii trebuie să se ţină seama în opiniile exprimate de auditorii interni în mod imparţial. Auditorii interni trebuie, de asemenea, să analizeze punctele de vedere exprimate  de  entitatea  auditată  şi,  în  funcţie  de  pertinenţa  acestora,  să  formuleze  opiniile  şi recomandările proprii; auditorii interni trebuie să facă o evaluare echilibrată a tuturor circumstanţelor relevante şi să nu fie influenţaţi de propriile interese sau de interesele altora în formarea propriei opinii.

 1. c) Confidenţialitatea – auditorii interni sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele despre care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor lor; este interzis ca auditorii interni  să  utilizeze  în  interes  personal  sau  în  beneficiul  unui  terţ  informaţiile  dobândite  în

exercitarea atribuţiilor de serviciu.   În cazuri excepţionale auditorii interni pot furniza aceste informaţii

numai în condiţiile expres prevăzute de normele legale în vigoare.

 1. d) Competenţa profesională – auditorii interni sunt obligaţi să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu profesionalism, competenţă, imparţialitate şi la standarde internaţionale, aplicând cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa dobâ
 2. e) Neutralitatea politică – auditorii interni trebuie să fie neutri din punct de vedere politic, în scopul îndeplinirii în mod imparţial a activităţilor; în acest sens ei trebuie să îşi menţină independenţa faţă de orice influenţe politice; auditorii interni au obligaţia ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politic

Art. 34  Reguli de conduită

Regulile de conduită sunt norme de comportament pentru auditorii interni şi reprezintă un ajutor pentru interpretarea principiilor şi aplicarea lor practică, având rolul să îndrume din punct de vedere etic auditorii

interni.

 1. Integritatea:

 

 1. a) exercitarea profesiei cu onestitate, bună-credinţă şi responsabilitate; b) respectarea legii şi acţionarea în conformitate cu cerinţele profesiei; c) respectarea şi contribuţia la obiectivele etice legitime ale entităţii;
 2. d) se interzice auditorilor interni să ia parte cu bună ştiinţă la activităţi ilegale şi angajamente care discreditează profesia de auditor intern sau entitatea publică din care fac pa
 3. Independenţa şi obiectivitatea:
 4. a) se interzice implicarea auditorilor interni în activităţi sau în relaţii care ar putea să fie în conflict cu interesele entităţii publice şi care ar putea afecta o evaluare obiectivă;
 5. b) se interzice auditorilor interni să asigure unei entităţi auditate alte servicii decât cele de audit şi consultanţă;
 6. c) se interzice auditorilor interni, în timpul misiunii lor, să primească din partea celui auditat avantaje de natură materială sau personală care ar putea să afecteze obiectivitatea evaluării lor;
 7. d) auditorii interni sunt obligaţi să prezinte în rapoartele lor orice documente sau fapte cunoscute de ei, care în caz contrar ar afecta activitatea structurii auditate.
 8. Confidenţialitatea: se interzice folosirea de către auditorii interni a informaţiilor obţinute în cursul

activităţii lor în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii ori în detrimentul obiectivelor legitime şi etice ale entităţii auditate.

 1. Competenţa:
 2. a) auditorii interni trebuie să se comporte într-o manieră profesională în toate activităţile pe care le desfăşoară, să aplice standarde şi norme profesionale şi să manifeste imparţialitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 3. b) auditorii interni  trebuie  să  se  angajeze  numai  în  acele  misiuni  pentru  care  au  cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa necesare;
 4. c) auditorii interni trebuie să utilizeze metode şi practici de cea mai bună calitate în activităţile pe care le realizează; în desfăşurarea auditului şi în elaborarea rapoartelor auditorii interni au datoria de a adera

la postulatele de bază şi la standardele de audit general acceptate;

 1. d) auditorii interni trebuie să îşi îmbunătăţească în mod continuu cunoştinţele, eficienţa şi calitatea activităţii lor; şeful compartimentului de audit public intern, respectiv conducătorul entităţii publice, trebuie să asigure condiţiile necesare pregătirii profesionale a auditorilor interni, perioada alocată în acest scop fiind de minimum 15 zile lucrătoare pe an;
 2. e) auditorii interni  trebuie  să  aibă  un  nivel  corespunzător  de  studii  de  specialitate,  pregătire  şi experienţă profesionale elocvente;
 3. f) auditorii interni trebuie să cunoască legislaţia de specialitate şi să se preocupe în mod continuu de creşterea nivelului de pregătire, conform standardelor internaţionale;
 4. g) se interzice auditorilor interni să îşi depăşească atribuţiile de servic

Art. 35

Unitatea  Centrală  de  Armonizare  pentru  Auditul  Public  Intern/organul  ierarhic  superior  verifică

respectarea prevederilor Codului privind conduita etică a auditorului intern de către compartimentele de audit public intern şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză.

Art. 36

Prevederile prezentului Cod sunt obligatorii pentru toţi auditorii interni din cadrul Primăriei orașului Oravița. Conducătorul structurii de audit public intern are responsabilitatea să se asigure că toţi auditorii interni cunosc valorile şi principiile conţinute în Codul privind conduita etică a auditorului intern şi

acţionează în consecinţă.

 

 

CAPITOLUL V

Reguli de conduită etică ale personalului care activează în domeniul asistenţei sociale

 

Art. 94 Reguli de conduită etică ale asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap

Asistenţii   personali ai bolnavilor cu handicap grav angajaţi cu contract individual de muncă   au următoarele obligaţii principale:

 1. a) să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator;
 2. b) să semneze un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 3. c) să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 4. d) să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
 5. e) să comunice Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a

persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

Art.95   Secretul profesional

(1) Secretul profesional este obligatoriu.

(2) Obiectul secretului profesional îl constituie tot ceea ce asistentul personal  a aflat direct sau indirect în legătură cu viaţa intimă a pacientului, a familiei, a aparţinătorilor, precum şi problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi alte diverse fapte.

Art. 96 Conduita personalului care activează în serviciile de asistenţă socială

Personalul care activează în domeniul asistenţei sociale are obligaţia:

 1. a) să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 2. b) să asigure confidenţialitatea informaţiilor obţinute în exercitarea profesiei;
 3. c) să respecte intimitatea beneficiarilor;
 4. d) să respecte libertatea beneficiarului de a alege serviciile sociale şi furnizorii de servicii sociale;
 5. e) să respecte etica profesională;
 6. f) să implice activ beneficiarii de servicii sociale şi, după caz, familiile acestora în procesul decizional şi de acordare a serviciilor sociale;
 7. g) să respecte demnitatea şi unicitatea persoan

 

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii  finale

 

Art.106

(1) Funcţionarii publici din cadrul Primăriei orașului Oravița, sunt obligaţi să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcţiilor, atribuţiilor sau însărcinarilor încredinţate de Primarul orașului Oravița sau de şeful ierarhic superior, cu respectarea strictă a legilor şi a normelor de

conduită profesională, şi să asigure ocrotirea şi realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor,

fără să se folosească de funcţiile, atributiile ori însarcinarile primite, pentru dobandirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

(2) La numirea în funcţia publică, la revenirea din suspendarea exerciţiului funcţiei publice, încetarea raportului de serviciu şi anual până la data de 15 iunie cel târziu, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile legii, Primarului orașului Oravița declaraţia de   avere şi declaraţia de

interese pe propria răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le desfăşoară.

Art.107

(1) Funcţionarii publici din cadrul Primariei orașului Oravița care au obligaţia să-şi declare averea, potrivit legii, au obligaţia de a declara  şi prezenta la conducătorul instituţiei, în termen de 30 de

zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea funcţiei.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1):

 1. a) medaliile, decoraţiile, insignele, ordinele, eşarfele, colanele şi altele asemenea, primite în exercitarea demnităţii sau a funcţiei;
 2. b) obiectele de birotică cu o valoare de până la 50 euro.

(3) Primarul orașului Oravița  dispune constituirea unei comisii alcătuite din 3 persoane de specialitate din Primarie , care va evalua şi va inventaria bunurile prevăzute la alin.(1);

(4) Comisia prevăzută la alin. (3) ţine evidenţa bunurilor primite de fiecare  funcţionar  şi, înainte de finele anului, propune Primarului orașului Oravița rezolvarea situaţiei bunului.

(5) În cazurile în care valoarea bunurilor stabilite de comisie este mai mare decât echivalentul a

200 euro, persoana care a primit bunurile poate solicita păstrarea lor, plătind diferenţa de valoare. Dacă valoarea bunurilor stabilită de comisie este sub echivalentul a 200 euro, acestea se păstrează de către primitor.

(6) În cazurile în care persoana care a primit bunurile nu a solicitat păstrarea lor, la propunerea comisiei prevăzute la alin. (3), bunurile rămân în patrimoniul Primariei orașului Oravița sau pot fi transmise cu titlu gratuit unei instituţii publice de profil ori vândute la licitaţie, în condiţiile legii.

(7) Veniturile obţinute ca urmare a valorificării acestor bunuri se varsă la bugetul local ;

(8)  La sfârşitul  fiecărui  an,  Primarul  orașului Oravița publică lista  cuprinzând  bunurile depuse  şi destinaţia acestora, pe pagina de Internet a Primariei orașului Oravița.

Art.108 Răspunderea

(1) Încalcarea dispoziţiilor prezentului Cod etic şi de integritate, atrage răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici şi a personalului contractual, în conditiile legii;

(2) Comisia de disciplină are competenţa de a cerceta funcţionarii publici din cadrul Primăriei orașului Oravița care încalcă prevederile prezentului Cod etic şi de integritate şi de a propune

aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.

(3) Persoanele desemnate de Primar de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului Cod de către personalul contractual şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, vor avea în vedere respectarea prevederilor Legii nr.53/2003, Codul muncii, republicată;

(4) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii;

(5) Funcţionarii publici şi personalul contractual răspund potrivit legii, în cazul în care, prin faptele săvărşite cu încalcarea normelor de conduită profesională, aduc prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Art. 109 Asigurarea publicităţii

Pentru informarea cetăţenilor  se  va  asigura publicitatea prin afişarea pe site-ul instituţiei, iar functionarii publici şi personalul contractual cu funcţii de decizie vor folosi toate întâlnirile de lucru cu

subalternii şi cu persoanele din afara Primăriei pentru a promova principiile şi normele prezentului  Cod

etic şi de integritate.

Art. 110 Intrarea în vigoare

Prezentul Cod etic şi de integritate intrã în vigoare la data aducerii la cunoştinţa întregului personal al Primăriei orașului Oravița.

Art. 111

Enumerarea  normelor  de  conduită  şi  de  integritate  a  funcţionarilor  publici  şi  personalului contractual nu este limitativă ci se completează de drept cu cele cuprinse în prevederile legale în vigoare.

 

Referinţe  principale

 

 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificarile ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici, modificată şi completată prin Legea nr.50/2007;
 • Legea nr.251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei;
 • Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei, cu modificările şi

completările ulterioare;

 • Legea nr.115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, funcţionarilor publici

şi unor persoane cu funcţii de conducere, cu modificările ş i completările ulterioare;

 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi entităţile publice;
 • Legea nt.78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul MF nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduită etică a auditorului intern;
 • Legea nr.682/2002 privind protecţia martorilor;
 • Legea nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii ;
 • Legea nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;
 • Legea nr. 292/ 2011 a asistenţei sociale .

 

P R I M A R,

Jr. URSU DUMITRU